Българите католици в Трансилвания и Банат (ХVІІІ - първата половина на ХІХ в.)

Любомир Георгиев, 2010 г.

цена: 7 лв1); за поръчки пишете на пишете ни или тук

Българите в Трансилвания и Банат - корицаЛюбомир Георгиев е научен сътрудник – архивист в Български исторически архив при Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – София (НБКМ – БИА). Професионалните му интереси са насочени към историята на българите изселници и борбата за самостоятелна българска църква.

Тази монография е пръв опит в българската историография да се проучи цялостно историята на българите католици в Трансилвания и Банат от началото на ХVІІІ в. до средата на ХІХ в. Изградена е върху неизследван документален материал, издирен в София - НБКМ – БИА, Архива на Института за история при Българската академия на науките (АИИ – БАН), Централния държавен архив (ЦДА), Научния архив на Българската академия на науките (НА – БАН), както и във Виена - Österreichisches Staatsarchiv, Hofkammerarchiv (НКА), Haus, Hof- und Staatsarchiv – (HHStA), Kriegsarchiv (КА), Sammlungen der Österreichischen Nationalbibliothek. Книгата стъпва върху докторската дисертация на автора, но е съществено обогатена с нова литература, извори и научносправочен апарат. В изследването се анализират спецификите на двете отдъддунавски области, формирането и състава на български общини, църковното и просветното дело на нашите сънародници католици в техните предели.

1) валидна само за България!
Last modified: 12.04.2010